Monika Urbaniak-Halla

DYREKTOR

Nauczyciel dyplomowany, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna