Do zadań Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie należy organizowanie śródrocznych  turnusów dydaktyczno-wypoczynkowych dla uczniów z terenu całego kraju na wszystkich etapach kształcenia a w szczególności:

1. Organizowanie zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych. Placówka umożliwia zdobycie wiedzy przyrodniczej, ekologicznej o osobliwościach przyrodniczych regionu, prowadzi działalność prozdrowotną i profilaktyczną poprzez tworzenie warunków bytowych, służących regeneracji sił fizycznych i wspieraniu psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, umożliwia nabywanie umiejętności interpersonalnych i integrację zespołów klasowych. Tworzy warunki do udziału dzieci w różnych formach aktywności społecznej, kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej.

Zajęcia Dom Wczasów Dziecięcych2.Organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków; wycieczki ,konkursy i zajęcia tematyczne, warsztaty artystyczne, zajęcia w pracowni przyrodniczej, na Edukacyjnej Ścieżce Przyrodniczej DWDz.

Wycieczki Przemków3.Organizowanie aktywnych form wypoczynku; organizowanie wycieczek pieszych, rowerowych
i autokarowych, zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier terenowych i sportowych.

Do zadań statutowych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie należy również organizacja zimowisk i kolonii podczas ferii zimowych i wakacji.

W placówce jest zapewniona całodobowa opieka pedagogiczna.

W celu zapewnienia właściwej opieki dziecku w placówce, nauczyciele gromadzą informacje  o dziecku z dostępnych źródeł informacji, prowadzą obserwacje wychowanków, a następnie dostosowują działania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne do potrzeb i możliwości grupy oraz poszczególnych wychowanków. Dzieci mają zapewnione w placówce komfortowe warunki pobytu. Pracownicy dbają o dobre samopoczucie dzieci, tworzą atmosferę bezpieczeństwa emocjonalnego oraz rodzinnego klimatu poprzez życzliwość i pomoc tak, aby dziecko przeżywające rozłąkę z domem rodzinnym i bliskimi mogło zaaklimatyzować się w placówce.

W placówce prowadzi się zajęcia w oparciu o rozkład dnia uwzględniający racjonalny podział na naukę, zabawę, sen i wypoczynek.

Z pobytu w placówce, rodzicom i dyrektorowi szkoły macierzystej, przekazywane są  informacje o zachowaniu i aktywności wychowanków oraz o ich osiągnięciach dydaktycznych.

W placówce udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Misją placówki jest „Wdrażanie dziecka do ekologicznego sposobu myślenia i życia w zgodzie z naturą”

W placówce realizowanych jest wiele działań o charakterze ekologiczno-przyrodniczym, podczas zajęć w terenie z wykorzystaniem sprzętu optycznego i multimedialnego (lornetki, lunety, lupy, zestawy do pobierania materiału przyrodniczego, detektor dźwięku)  i w  pracowni przyrodniczej wyposażonej m.in. w laptopy, mikroskopy, projektor multimedialny, zestawy do badania wody, uczestnictwo w projektach, akcjach i konkursach, współpracę z instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami.

Działania wychowawcze koncentrują się na rozwoju społecznym, intelektualnym,  zdrowotnym i emocjonalnym wychowanka. Działalność statutowa placówki umożliwia nabywanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, nabywanie nawyków higienicznych, aktywnego i zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą.

Park Krajobrazowy PrzenkówW każdym turnusie organizowane są wycieczki do miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, związanych z Przemkowskim Parkiem Krajobrazowym, podczas których dziecko uczy się obcować z przyrodą, poznaje ją i obserwuje, a także do gospodarstw agroturystycznych, gdzie dzieci uczestniczą w edukacyjnych warsztatach poznawczych.

Organizowane są wycieczki o charakterze historycznym i regionalnym, a także imprezy związane ze świętami, tradycjami państwowymi, religijnymi, obyczajowymi i przyrodniczymi.

Prowadzone są zajęcia  integrujące grupę; gry, zabawy dydaktyczne i towarzyskie.

Kładziemy nacisk na ruch i aktywny wypoczynek. Realizujemy szereg zajęć rekreacyjno-sportowych.

ZAPRASZAMY

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie