Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zielonej  Szkoły Przemków-Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu  niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Brak fokusa na poszczególnych elementach strony.
  • Pliki multimedialne nie posiadają napisów i audio deskrypcji.
  • Brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć / grafik.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-13
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-13

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Skorpion Polkowice.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Potocka Natalia.
  • E-mail: koordynatordostepnosci@pcuwpolkowice.pl
  • Telefon: 76 729-92-84

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową  jest Natalia Potocka, adres poczty elektronicznej koordynatordostepnosci@pcuwpolkowice.pl, nr tel.76 729-92-84.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, ul. Leśna Góra 1, 59-170 Przemków.

Do budynku prowadzą3 wejścia,  jedno z podjazdem dla wózków, drugie bez podjazdu,  a trzecie ze schodami.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter. W budynku nie ma windy.

W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym / przewodnikiem.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, ul. Głogowska 37, 59-170 Przemków.

Do budynku prowadzi 1wejście schodami.

Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym / przewodnikiem.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).