RUSZAJĄ ZAPISY NA ZIMOWISKO 2022

  •  
  •  
  •  
  •  

 

Zapisy od 16.11.2021

Wyłącznie telefonicznie w godz. od 8 do 16

Koszt 750 zł     ⇒     6 dni

Organizatorem zimowiska jest Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Zimowisko jest organizowane zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 o wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zimowisko  odbędzie się w Domu Wczasów Dziecięcych w budynku przy ul. Leśna Góra 1aw terminie17.01-22.01.2022 r.  24.01.2021-29.01.2022 Lubuskie 31.01.2022-05.02.2022, 07.02.2022-12.02.2022 Dolnośląskie

Zimowisko rozpoczyna się śniadaniem w poniedziałek (przyjazd w godz. 8:00- 10.00),a kończy się kolacją w sobotę (wyjazd  w godz. 19:00- 20:00).

Zobowiązuje się Rodziców do:

  1. Dowiezienia do  DWDz oraz osobistego odbioru dziecka z zimowiska, a w przypadku odbioru dziecka przez osobę nie będącą rodzicem obowiązuje upoważnienie (druk  w  załączeniu)
  2. Powiadomienia DWDz o rezygnacji z zimowiska w terminie na 30 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
  3. Wypełnienie i dostarczenie do placówki karty kwalifikacyjnej dziecka. W szczególności prosimy o:

– zamieszczenie w karcie kwalifikacyjnej wszystkich informacji dotyczących dziecka ze szczególnym uwzględnieniem numeru PESEL,

złożenie podpisów we wszystkich wymaganych miejscach ( 2 razy),

– rzetelne wpisanie informacji o szczepieniach ochronnych: rok szczepienia lub dołączenie kserokopii książeczki zdrowia dziecka (strona ze szczepieniami).

 Odpłatność za pobyt dziecka na zimowisku wynosi 750,00 zł brutto. Opłacają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Pekao nr 84 1240 3464 1111 0011 0388 9020nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu., podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz termin pobytu na zimowisku według wzoru:

przykład: ” zimowisko termin 17.01-22.01.2022 r. Jan Kowalski”

 Nie ma możliwości dokonania wpłaty gotówkowej na miejscu w dniu przyjazdu.

Proszę o dostarczenie do placówki wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku do dnia 30.11.2021 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres:

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie

  1. Leśna Góra 1a,

 59-170 Przemków

 Jeśli życzą sobie Państwo  fakturę  VAT za pobyt dziecka, do  karty kwalifikacyjnej proszę dołączyć na kartce dane jednego rodzica (imię, nazwisko, adres zamieszkania telefon kontaktowy).

Niedostarczenie karty kwalifikacyjnej do dnia 30.11.2022r. spowoduje  skreślenie dziecka z listy uczestników .

Jeśli mają Państwo sugestie co do umieszczenia dzieci w jednym wspólnym pokoju prosimy o wpisanie imion i nazwisk dzieci na kartce i dopięcie do karty kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zimowiska w związku z nieprzewidywalnym rozwojem pandemii COVID-19.