OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PRZEMKOWIE

 •  
 •  
 •  
 •  

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781), ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125)i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 informuję, że:

 Administratorem danych osobowych osób, których dane dotycząjest Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie reprezentowany przez Dyrektora jednostki z siedzibą przy ul. Leśna Góra 1a, 59-170 Przemków tel.: 76 832 06 13, e-mail: sekretariat@dwdzprzemkow.eu;

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie możliwy jest pod numerem tel. nr. 723 638 988 lub adreseme-mail: inspektor@pcuwpolkowice.pl;
 2. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane na podstawie:
 3. 6, ust. 1 lit a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 4. 6, ust. 1lit b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 5. 6, ust. 1 lit c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 6. 6, ust. 1 lit d RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 7. 6, ust. 1 lit e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 8. 6, ust. 1lit f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
  w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 9. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, a ciążących na Administratorze oraz w celu realizacji postanowień zawartych w podpisanych umowach cywilno-prawnych;
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą będą przepisy szczegółowe wymienione
  w klauzulach informacyjnych dla poszczególnych zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora zdefiniowanych zgodnie z rejestrem czynności przetwarzania. Kategorie przetwarzanych danych obejmują podstawowe dane osobowe, szczególne kategorie danych osobowych jak i również dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa;
 11. Dane osobowe osób, których dotyczą mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe osób, których dotyczą nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 12. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora
  w formie papierowej i w systemach informatycznych na podstawie przepisów prawa przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez archiwum państwowe;
 13. Osoba, której dane dotyczą posiada:
 14. 15 RODO, tj. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
 15. 16 RODO, tj. prawo do sprostowania danych osobowych;
 16. 17 RODO, tj. prawo do usunięcia danych osobowych;
 17. 18 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 18. 20 RODO, tj. prawo do przenoszenia danych;
 19. 21 RODO, tj. prawo do sprzeciwu;

wobec przetwarzania, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw,

 1. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa;
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza jej prawa lub wolności;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi osobie, której dane dotyczą korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw.

 

Administrator Danych Osobowych